ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปริญญา ทองบุญเหลือ
พนักงานราชการ

นางสาวกานต์พิชชา สว่างไพบูลย์
พนักงานราชการ

นางเพ็ญพัฒน์ เลาหพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุญเหลือ รอดเชียงล้ำ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอรุณ เรือนรอบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา