ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุรีย์ ดาวอุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศรีโสภา ยุทธสูงเนิน
ครู คศ.3