ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกัญญรัตน์ แสนชา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์
ครู คศ.4

นางเพ็ญนภา ดาบสมุทร
ครู คศ.3

นายปรารมณ์ รอดมาลี
ครู คศ.3