ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมาน ระโหฐาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสกุลรัตน์ เถื่อนขวัญ
ครูผู้ช่วย