ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเทพสาคร มาลาวัลย์

นางสาวประไพพรรณ จันทร์แสง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์