ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสุมน ทองสา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางนิต สุขขำ
ครู คศ.3

นางสาวสุทธิวรรณ ควรประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสายสุดา ปอศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิมลรัตน์ มิไพฑูรย์
ครูอัตราจ้าง