ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรุณ เรือนรอบ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี/คบ. สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2547 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2545 โรงเรียนบ้านหนองหลุ อ.1
พ.ศ.2547 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.1
พ.ศ.2549 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ ครู ค.ศ.1
พ.ศ.2554 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ รองผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล