ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                 "โรงเรียนอนุบาลป่าเลไลยก์ เป็นโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้ เพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่สากล บนรากฐานความเป็นไทย ภายในปี 2559"
 
ปรัชญา
                "การศึกษาก้าวล้ำ   คุณธรรมนำชีวิต"