ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณโรงเรียนมีพื้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินของวัดที่มีพื้นที่จำนวน 25 ไร่ ส่วนพื้นที่ของโรงเรียนมีจำนวน 4 ไร่ 48 ตารางวา เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การติดต่อระหว่างโรงเรียนกับสถานที่ราชการต่าง ๆ สามารถเดินทางได้สะดวก ประกอบกับมีรถรับจ้างอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน อาณาเขตของโรงเรียน ทิศเหนือซึ่งเป็นด้านหน้าของโรงเรียนติดกับถนนมาลัยแมน ทิศใต้และทิศตะวันออกติดกับบ้านเรือนประชาชนและทิศตะวันตกติดกับวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของ ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชนทั่วไป

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์เปิดให้บริการนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 640 คน เป็นนักเรียนชาย 328 คน นักเรียนหญิง 314 คน แต่ละระดับชั้นมี 2 ห้องเรียน ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา มีระดับละ 3 ห้องรวมทั้งสิ้น 18 ห้องเรียน มีนักเรียนโดยเฉลี่ยห้องละประมาณ 35 คน บุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนทั้งหมด 40 คน เป็นครูชาย 11 คน เป็นครูหญิง 16 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูจ้างสอน 2 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน ช่างไม้ 1 คน ช่างปูน 1 คน พนักงานครัว 3 คน การศึกษาปริญญาโท 8 คน ปริญญาตรี 27 คน อนุปริญญา 1 คน ต่ำกว่าอนุปริญญา 4 คน

ปัจจัยการจัดการศึกษา

ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ มีอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้องเรียนจำนวน 3 หลังใช้เป็นห้องเรียน 20 ห้อง ใช้เป็นห้องพิเศษ 16 ห้อง ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องวิชาการ ห้องสื่อและนวัตกรรม ห้องประชุม ซึ่งทั้งห้องเรียนและห้องพิเศษสามารถใช้จัดกิจกรรมบริการนักเรียนได้

ด้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เน้นปฏิรูประบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่สมดุลในทุกด้านตามจุดประสงค์ของหลักสูตรแต่ละช่วงชั้นสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของชุมชนและผู้เรียน โดยจัดหลักสูตรสาระเพิ่มเติม และจัดชุมนุม การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้ มีการพัฒนาตนเองจนสามารถมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน

ด้านบุคลากร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น ผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาให้มีจิตสำนึก อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการปฏิบัติงาน ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงของสังคม อุทิศตนในการปฏิบัติงาน มุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพได้

ด้านงบประมาณโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ทางราชการในส่วนหนึ่งเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการจัดหางบประมาณภายนอก เพื่อส่งเสริมปัจจัยที่จำเป็นการศึกษา ให้ มีความพร้อมได้แก่ ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน เครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ให้ได้มากที่สุด